1. Uvodne odredbe

Na Fakultetu organizacionih nauka se u okviru osnovnih i postdiplomskih studija već niz godina u nazad izučavaju oblasti vezane za menadžment, organizaciju investicija i upravljanje projektima. Na osnovnim studijama pored obaveznog predmeta Upravljanje projektima postoji i modul iz projektnog menadžmenta koji u proteklom periodu beleži evidentan rast interesovanja kod studenta, tako da danas, ovaj modul spada u dva ili tri najzastupljenija modula na Smeru za menadžment.

2. Programski ciljevi i aktivnosti

Osnovni cilj Centra je da afirmiše, promoviše i unapređuje stručna i praktična znanja u oblasti menadžmenta, organizacije investicija i upravljanja projektima. Takođe, Centar ima za zadatak da doprinese nacionalnoj i međunarodnoj promociji Fakulteta organizacionih nauka u čijem se sastavu nalazi.

Oni se ostvaruju kroz sledeće aktivnosti:
· Okupljanje svih zainteresovanih radi međusobnog upoznavanja, stručnog informisanja i tehničkog obrazovanja;
· Organizovanje stručnih i naučnih skupova, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama;
· Izdavanje ili učestvovanje u izdavanju stručnih, naučnih i informativno-preglednih radova i publikacija;
· Pomaganje svršenim sadašnjim i budućim studentima u stručnom i naučnom usavršavanju i obrazovanju, organizovanje i sprovođenje pogodne forme permanentnog obrazovanja;
· Pokretanje i podržavanje stručne inicijative, davanje stručne ocene, izrada i realizacija studija i projekata iz oblasti svoje delatnosti;
· Podsticanje i učestvovanje u različitim oblicima međunarodne saradnje u oblasti upravljanja projektima;
· Praćenje razvoja oblasti u zemlji i svetu, informisanje javnosti i ukazivanje na tokove i promene u ovoj oblasti, preporučivanje metodologija i standarda u ovim oblastima;
· Popularisanje značaja oblasti upravljanja projektima i marketinško predstavljanje u ovoj oblasti.

Pored aktivnosti koje su vezane za ispunjenje programskih ciljeva i zadataka Centar posebnu pažnju posvećuje:
· Obrazovanju;
· Organizovanju kurseva, seminara, simpozijuma;
· Istraživačko-razvojnim uslugama u privrednim delatnostima;
· Istraživačko-razvojnim uslugama u društvenim delatnostima;
· Inženjeringu;
· Priređivanju sajmova i izložbi;
· Izdavačkoj delatnosti;
· Inostranoj saradnji.

Centar planira da u narednom periodu stavi poseban akcenat na razvoj i afirmaciju znanja iz upravljanja projektima u skladu sa strukturom znanja za upravljanje projektima koja se bazira na “Međunarodno dogovorenoj osnovi za ocenjivanje kompetentnosti” (International Competence Baseline – ICB) koja sadrži spisak stručnih područja koja rukovodilac projekta mora da savlada za potrebe svog posla. Ta stručna područja su:

A. MENADŽMENT I UPRAVLJANJE PROJEKTOM
A.1. Projekat i upravljanje projektom
A.2. Primena koncepta upravljanja projektom
A.3. Okruženje, strategija, programi i projekti
A.4. Faze u realizaciji projekta i životni ciklus projekta
A.5. Projektno orijentisano upravljanje

B. OCENA IZVODLJIVOSTI PROJEKTA I ZAKONSKA REGULATIVA
B.1. Prethodna studija opravdanosti
B.2. Studija opravdanosti
B.3. Tehnička dokumentacija
B.4. Zakonska regulativa za izvođenje projekata
B.5. Standardi i propisi

C. POSTUPAK UPRAVLJANJA PROJEKTOM
C.1. Projektni ciljevi i strategije
C.2. Projektne strukture
C.3. Kriterijumi uspešnosti ili neuspešnosti projekta
C.4. Započinjanje projekta (Start Up)
C.5. Planiranje realizacije projekta
C.6. Merenje progresa i performansi projekta
C.7. Praćenje i kontrola projekta
C.8. Rešavanje problema
C.9. Zatvaranje projekta (Close Out)

D. ORGANIZACIJA I LJUDSKI RESURSI
D.1. Organizacija preduzeća
D.2. Organizacioni oblici za realizaciju projekata
D.3. Organizaciono učenje
D.4. Razvoj kadrova
D.5. Timski rad
D.6. Liderstvo
D.7. Motivacija
D.8. Upravljanje konfliktima
D.9. Pregovaranje i sastanci

E. OBLASTI UPRAVLJANJA PROJEKTOM
E.1. Upravljanje sadržajem i obuhvatom projekta
E.2. Upravljanje vremenom projekta
E.3. Upravljanje materijalnim resursima na projektu
E.4. Upravljanje troškovima i finansijama na projektu
E.5. Upravljanje promenama
E.6. Upravljanje rizikom projekta
E.7. Upravljanje komunikacijama
E.8. Upravljanje krizama
E.9. Upravljanje nabavkom i ugovorima

Centar kao što se vidi ima veoma širok, ali strogo usmeren delokrug aktivnosti koje na razne načine doprinosi kvalitetu rada i obrazovanja na Fakultetu organizacionih nauka.
Jedna od veoma značajnih aktivnosti Centra je i bliže povezivanje teorije i prakse. Naime, naučno-istraživački rad se u jednom svom delu bazira na prikupljanju podataka iz prakse koji pružaju konkretne informacije o praktičnoj primeni naučnih koncepata i problemima koji se javljaju, što bi omogućilo da se daljim naučnim radom doprinese unapređenju znanja iz ovih oblasti.

Centar preko svojih saradnika i kontakata radi na obezbeđivanju prakse za studente koji iskažu interesovanje za određene naučne oblasti, čime im omogućava da sagledaju i konkretan značaj, primenu i doprinos određene menadžment oblasti u raznim privrednim granama: građevinarstvu, medicini, farmaciji, softverskom inženjeringu, javnim preduzećima, nevladinim organizacijama i td. Takođe to je izvor i mogućeg zapošljavanja za svršene studente koji ostvare značajne rezultate u ovoj oblasti.

3. Koristi za FON

Koristi koje Fakultet organizacionih nauka ima su višestruke i teško ih je sve na jednom mestu izložiti. Takođe, ove koristi su više kvalitativnog nego kvantitativnog karaktera pa su u skladu sa tim i teško merljive. Međutim, može se izdvojiti nekoliko osnovnih i najvidljivijih unapređenja i dobrobiti za fakultet koje pruža ovaj Centar:
· Afirmacija i unapređenje znanja iz oblasti menadžmenta, organizacije investicija i upravljanja projektima;
· Konkretan doprinos ukupnom kvalitetu nastave i obrazovanja na FON-u;
· Poboljšanje saradnje sa privredom, državnim institucijama, nevladinim organizacijama, strukovnim udruženjima i univerzitetima u zemlji i inostranstvu;
· Uspostavljanje mreže pojedinaca i organizacija iz oblasti menadžmenta, organizacije investicija i upravljanja projektima koja rezultira dodatnom podrškom studentima u vidu prakse i mogućnosti za zapošljavanje;
· Povećanje popularnosti FON-a kod budućih studenata